شرایط اسناد مناقصه شرکت دارای رتبه بندی EPC

پیشنهاد مناقصه، باید شامل مدارک زیر باشد:

1- ضمانت نامه شرکت در مناقصه.

2- برگ پیشنهاد مناقصه، جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمتها (در صورت وجود)، و آنالیز قیمت پیشنهادی (در صورت وجود)، تکمیل، امضا و مهر شده توسط مناقصه گر

3- وکالت نامه محضری، دال بر این که امضا کنندگان پیشنهاد، از سوی صاحبان امضای مجاز مناقصه گر، مجاز به این کار بوده است (اند) و پیشنهاد، در دوره اعتبار آن طبق ماده 13، برای مناقصه گر یک سند تعهدآور است.

4- جدول های موجود در اسناد مناقصه، که از سوی مناقصه گر تکمیل شده است.

5- پیشنهاد فنی بازرگانی، در مناقصه های دو مرحله ای، شامل: شرح تفصیلی پیشنهاد برای مشخصات فنی تجهیزات، سازمان و روش اجرای کارهای موضوع مناقصه، و نیز سایر اطلاعات فنی، مانند بروشورها و جزئیات دیگری از مصالح، تجهیزات، لوازم یدکی، و تکنولوژی های ویژه است.

6- شرح تفصیلی راه حلهای پیشنهادی برای رفع اشتباه یا اشکال، در مواردی از نقشه ها و مشخصات فنی که به نظر مناقصه گر، اشتباه بوده یا اشکال داشته و با وجود اعلام مناقصه گر طبق بند 6-4، هنوز به نظر او دارای اشتباه یا اشکال است.

7- راهنمای مناقصه و سایر مدارک اسناد مناقصه که به مهر و امضای مناقصه گر رسیده باشد.

8- مناقصه گر دارای رتبه EPC ، باید تمام یا قسمتی از اطلاعات تکمیلی زیر را نیز که در کاربرگ مناقصه مشخص می شود، تسلیم کند و به آنها متعهد باشد. مواردی از این اطلاعات که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد جزئی از پیشنهاد فنی بازرگانی مناقصه گر تلقی شود، در کاربرگ مناقصه تعیین می گردد.

8-1- شرح سازمان و ساختار مدیریتی مناقصه گر، برای انجام کارهای موضوع مناقصه و نحوه ارتباط این سازمان، با سازمان کلی مناقصه گر.

8-2- تفکیک کارهای موضوع مناقصه، که هر یک از اعضای مشارکت یا گروههای کاری مختلف مناقصه گر طرح و ساخت یا پیمانکاران دست دوم (در صورت وجود)، انجام خواهند داد.

8-3- اطلاعات مربوط به روش انجام کارهای موضوع مناقصه، در مواردی که در نقشه ها و مشخصات فنی تعیین نشده باشد، حداقل شامل:

8-3-1- مهندسی و طراحی، در مواردی که طراحی قسمتی از کارها به عهده مناقصه گر باشد، شامل:

1) نوع استانداردها و آیین نامه های مورد استفاده و

2) روشها، رویکردها و راه حلهای پیشنهادی، برای طراحی اجزای کار

8-3-2- چگونگی تدارک تجهیزات، شامل امور قراردادی، انتخاب تامین کنندگان، بازرسیها و کنترل کیفیت و حمل آنها

8-3-3- چگونگی تدارک مصالح، تامین نیروی انسانی، و ماشین آلات مورد نیاز، برای انجام کارها.

8-3-4- روش اجرای کارهای ساختمانی به تفکیک سازه های مختلف و نوع فعالیتهای اجرایی

-8-3-5- روش نصب، آزمایش و راه اندازی تجهیزات و سایر کارهایی که نیاز به آزمایش و راه اندازی دارد.

8-3-6- روش تامین و کنترل ایمنی

8-3-7- روش آموزش کارکنان مناقصه گزار برای بهره برداری (در صورت وجود در کارهای موضوع مناقصه)

8-4- برنامه زمانی اجرای فعالیتهای مختلف کارهای موضوع مناقصه (تدارکات، اجرا، نصب، و راه اندازی) با نشان دادن منابع پیشنهادی تخصیصی، از جمله نیروی انسانی، ماشین آلات مناقصه گر، و مصالح و چگونگی به روز رسانی و کنترل پیشرفت کارها

8-5- برنامه جامع تضمین و کنترل کیفیت، برای انجام کارهای موضوع مناقصه

8-6- مدارک مثبت، دال بر این که مصالح و تجهیزات با مشخصات درخواست شده در نقشه ها و مشخصات فنی، تطبیق دارد. این مدارک، باید نشان دهد که مصالح و تجهیزات پیشنهادی و کشورهای مبدا آن، با اسناد مناقصه تطبیق دارد.

مدارک مثبت نشان دهنده تطبیق تجهیزات با اسناد مناقصه، ممکن است به شکل گزارش، نقشه و اطلاعات بوده و باید موارد زیر را در بر داشته باشند:

1) شرح تفصیلی ویژگی های عملکردی و فنی تجهیزات

2) فهرستی  شامل مشخصات کامل منابع موجود برای تهیه قطعات یدکی، ابزار مخصوص و غیره که برای کار کردن مداوم و مناسب تجهیزات، ضرورت دارد.

3) توضیحی از مشخصات فنی و مدارک کافی، در مورد قابل قبول بودن مصالح و تجهیزات پیشنهادی، براساس مشخصات یاد شده

4) مناقصه گری که تامین و یا نصب تجهیزاتی را پیشنهاد می دهد که خود تولید کننده یا سازنده و یا نصاب آنها نیست، باید از سوی سازنده یا تولید کننده آن تجهیزات، مجاز به تامین آنها و یا نصب آنها در داخل کشور باشد، و اطمینان دهد که سازنده تجهیزات بر اساس ضوابط این دستورالعمل، یک شرکت واجد شرایط است.

مناقصه گران دارای رتبه طرح و ساخت ، باید توجه داشته باشند که استانداردهای تعیین شده از سوی مناقصه گزار در اسناد مناقصه جهت شرکت دارای رتبه بندی EPC ، برای طراحی، نیروی کار، مصالح، و تجهیزات حداقل است. مناقصه گر، می تواند ازاستانداردهای دیگری استفاده کند. مشروط بر آن که نشان دهد که موارد جایگزین شده، معادل یا برتر از استانداردهای تعیین شده در مشخصات فنی است.

9- مناقصه گر، باید جزئیات اقلام اصلی تجهیزات، یا خدماتی را که از طریق پیمانکاران دست دوم تامین می کند، با درج نام و ملیت پیمانکاران دست دوم پیشنهادی، شامل فروشندگان هر کدام از آن اقلام، در پیشنهاد خود ارایه کند. مناقصه گر، می تواند برای انجام هر کاری بیش از یک پیمانکار دست دوم معرفی کند، اما نرخ و قیمتهای تعیین شده در پیشنهاد، صرف نظر از آن که کدام یک از پیمانکاران دست دوم کار را انجام دهد، باید ثابت باشد. مناقصه گر، باید اطمینان دهد که تمام پیمانکاران دست دوم پیشنهاد شده، واجد شرایط بوده و مصالح و تجهیزات یا خدماتی که قرار است توسط آنها تامین شود، طبق شرایط ماده 3 خواهد بود. مناقصه گزار، حق حذف هر یک از پیمانکاران دست دوم پیشنهادی را پیش از امضای پیمان، برای خود محفوظ نگاه داشته و پس از مذاکره بین مناقصه گزار و مناقصه گر، پیمانکاران دست دوم تائید شده، و کارهای مربوط به هر کدام از آنها، فهرست خواهد شد.

10- مناقصه گران، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند، مگر آن که طبق کاربرگ مناقصه، مناقصه گران، مجاز به ارایه پیشنهاد جایگزین باشند. مناقصه گرانی که می خواهند گزینه های فنی متنوعی را با انحرافهای معقول از اسناد مناقصه، به عنوان گزینه (های) جایگزین پیشنهاد دهند، ابتدا باید پیشنهاد خود را در مورد گزینه ای که با اسناد مناقصه (با لحاظ انحراف های مجاز) تطبیق دارد و گزینه پایه نامیده می شود، ارایه کنند. علاوه بر آن، برای تمام گزینه (های) فنی جایگزین، اطلاعات لازم شامل نقشه ها، محاسبات، مشخصات فنی، روش نصب و اجرای پیشنهادی، و دیگر جزئیات مربوط را برای ارزیابی کامل از سوی مناقصه گزار، ارایه کنند.

11- مدارک دیگری که طبق این دستورالعمل، به ویژه ماده 24، درخواست شده است، باید همراه با پیشنهاد مناقصه ارایه گردد.

12- فهرستی از تمام مدارک و ضمایم تشکیل دهنده پیشنهاد مناقصه که دسترسی به آنها را تسهیل کند، باید همراه پیشنهاد ارایه شود.

13- در مواردی که پیشنهاد از سوی یک مشارکت تسلیم شده باشد:

13-1- تمام مدارک مورد نیاز پیش گفته باید به صورتی امضا شود که قانونا برای تمام اعضای مشارکت تعهد آور باشد و آنان را تعهد به تمام تعهدات پذیرفته شده از سوی مشارکت در پیشنهاد مناقصه کند. از این رو همراه پیشنهاد، باید نامه ای با امضای تمام اعضای مشارکت، مبنی بر این که امضا کننده پیشنهاد، از سوی آنان اختیار تام برای امضای پیشنهاد را دارد، ارایه شود.

13-2- نسخه ای از موافقت نامه مشارکت بین اعضا نیز، باید همراه پیشنهاد ارایه شود، موافقت نامه مشارکت، باید شامل موارد زیر باشد، اما محدود به آنها نباشد:

الف) این موضوع که اعضای مشارکت، به طور انفرادی و اشتراکی (تضامنی) متعهد به اجرای پیمان بوده و در قبال مناقصه گزار، مسئول باشند.

ب) درصد سهام هر یک از اعضا در مشارکت

ج) حیطه وظایف و مسئولیتهای هر یک از اعضا

13-3- یکی از اعضای مشارکت که مسئول ارایه بخشهای کلیدی پیمان نیز هست، باید به عنوان رهبر مشارکت تعیین شود. این واگذاری اختیارها و مسئولیتها، باید به صورت وکالت نامه ای رسمی که به امضاهای مجاز تمام اعضا رسیده است، همراه با پیشنهاد، ارایه شود. رهبر مشارکت، باید مجاز به قبول مسئولیت و دریافت دستورها و مکاتبه ها به نمایندگی از هر یک ، و تمام اعضای مشارکت باشد.

14- مناقصه گزار، تمام اطلاعات دریافتی را محرمانه تلقی کرده و از افشای آن، خودداری می نماید.

لطفا جهت اخذ رتبه EPC ، با همکاران ما با شماره 26703035-(021) تماس بگیرید.

قابل ذکر است شرکت پارسیس یک شرکت خصوصی میباشد.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت در کمترین زمان ممکن میباشد.

لطفا صرفا در صورت درخواست اخذ رتبه یک پیمانکاری و رتبه دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت با همکاران ما با شماره 26703035-(021) تماس بگیرید.با افتخار،همکاران ما پاسخگوی شما هستند.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و EPC در کمترین زمان ممکن میباشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *