۱-با توجه به اینکه آیین نامه اشخاص حقوقی را موظف به دریافت شناسه ملی اشخاص حقوقی نموده است، بنابراین تمامی اشخاص حقوقی متقاضی دریافت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری میبایست دارای شناسه ملی مذکور باشند.
۲-چنانچه در فرآیند تشخیص صلاحیت یک شرکت پیمانکار مشخص شود که یکی از سهامداران حقیقی و یا حقوقی آن شرکت “که دارای ۳۳ % سهام و یا بیشتر از ۳۳ % سهام می باشد “، در شرکت دیگری)مشاور و یا پیمانکار (نیز دارای همین وضعیت باشد و یا اینکه دارای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره مشترک با آن شرکت (مشاور و پیمانکار) باشد، باید در گواهینامه صلاحیت آن شرکت بگونه ای”دقیق و مشخص” جمله زیر قید شود.
“این شرکت با شرکت …… هیات مدیره و یا سهامدار مشترک دارد .”
۳- اگر موسسه یا شرکتی (باستثنای دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ) در شرکت در حال تشخیص صلاحیت سهام ممتاز دارد باید در گواهینامه صادره جمله زیر درج گردد:
“موسسه/شرکت ………در این شرکت سهام ممتاز دارد.”
۴- بمنظور تعیین نوع شرکت پیمانکاری، باید حداقل ۵۱ درصد سهام آن شرکت با نام بوده و مشخصات سهامداران ارائه شود.
۵-هنگام تکمیل بخش سهامداری در سیستم ساجات ، ضروری است کلیه سهامداران حقوقی (اعم از خصوصی و غیر خصوصی) معرفی گردند.سهامداران حقوقی غیرخصوصی از طریق لیستی که در ساجات پیش بینی شده است قابل انتخاب و معرفی هستند.کلیه سهامداران حقوقی خصوصی ملزم به ثبت نام در ساجات میباشند تا قابل شناسائی بوده و امکان معرفی آنان بعنوان سهامدار حقوقی برای متقاضی فراهم گردد.
۶-سهامداران حقوقی خصوصی با شرایط زیر علاوه بر ثبت نام ملزم هستند که پرونده الکترونیکی سهامداری را نیز تکمیل نمایند.سهامداران حقوقی خصوصی که در هیات مدیره نماینده دارند.سهامداران حقوقی خصوصی که ده درصد یا بیشتر سهام دارند.چنانچه مجموع سهامداران حقوقی بیش از ۵۰ درصد باشند، ورود اطلاعات سهامداران حقوقی (حتی سهامدارانی با سهام کمتر از ۱۰ درصد) تا تعیین نوع مالکیت شرکت (تعیین تکلیف بیش از ۵۰ درصد سهام) الزامی است.
تبصره: در مورد سهامداران حقوقی خارجی همانند سهامداران زیر ده درصد ثبت نام در ساجات کفایت میکند.
تبصره: در مورد شرکتهایی که تعداد سهامداران حقیقی جزء (سهامداران زیر ۵ درصد سهم) آنها زیاد باشد . درج کلیه سهامداران جزء ضرورت ندارد. یک نفر از سهامداران بعنوان نماینده سایر سهامداران جزء با درج تجمیع سهام آنها در سیستم ثبت شود و مستندات لیست سهامداران جزء در پیوست الصاق گردد.
۷- شرکتی قدیمی محسوب میشود که قبل از سال۱۳۸۲ (بر اساس آیین نامه قبلی)در جهت اخذ رتبه پیمانکاری گواهینامه گرفته و در سال ۱۳۸۱ آن گواهینامه(در لیست استانی و یا ملی)معتبر بوده و تا آخر سال ۱۳۸۳ تجدید گواهینامه (تطبیق با ایین نامه سال ۱۳۸۱) نموده باشد. اعضای هیات مدیره که م ی خواهند فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم باشند باید بطور مستمر از سال ۱۳۸۱ تاکنون در هیات مدیره حضور داشته باشند.
تبصره: در موارد خاص بر اساس درخواست استان و ارسال مستندات(ارائه شده در دوره های قبلی) ، موضوع در کمیته وحدت رویه مطرح و تصمیم گیری می شود.

قابل ذکر است شرکت پارسیس یک شرکت خصوصی میباشد.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت در کمترین زمان ممکن میباشد.

لطفا صرفا در صورت درخواست اخذ رتبه یک پیمانکاری و رتبه دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت با همکاران ما با شماره 26703035-(021) تماس بگیرید.با افتخار،همکاران ما پاسخگوی شما هستند.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و EPC در کمترین زمان ممکن میباشد.

دانلود وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران PDF