نحوه چيدمان پرونده پيمانكاري

1- فرم 100 ومدارك پيوست:

1-1 ) اصل يا برابراصل تصويراساسنامه شركت.

1-2 ) اصل يا برابراصل “اظهارنامه” و يا “شركت نامه”ثبتي.

1-3 ) اصل يا برابراصل روزنامه رسمي تاسيس شركت.

1-4 ) اصل يا برابراصل روزنامه رسمي تغييرات ثبتي شركت بعد از تاسيس تاكنون.

1-5 ) اصل يا برابراصل آخرين صورتجلسه مجمع عمومي شركت بيانگرجدول 100 %سهام شركت ،كه متناسب با آخرين تغييرات هيئت مديره ياتغيير در سرمايه شركت.

1-6 ) نامه ثبتي يا اصل روزنامه رسمي آخرين تغييرات ثبتي شركت.

براي – 1و 6 – 1و 5 – 1و 3 – 1و 2 – تذكر: چنانچه شركت متقاضي ، داراي سهامدارحقوقي (شركت) باشد بايد مدارك رديفهاي 1 سهامدار يا سهامداران حقوقي شركت متقاضي نيز ارائه شود.

2- فرم 200 ومدارك پيوست:

2-1 ) برابراصل تصويرمدرك تحصيلي مديرعامل.(حداقل ليسانس)

2-2 ) برابراصل تصويرمدرك تحصيلي (اعضاءهيئت مديره ، سهامداران وكاركنان )فقط امتيازآور شركت.(درغيراينصورت امتيازي تعلق نميگيرد)

نكته مهم : شركتي كه با آئين نامه قبلي اخذ رتبه پیمانکار رتبه بندي شده بود، درصورتي كه مديرعامل و اعضاء هيئت مديره آن ، از زمان رتبه بندي قبلي تاكنون درهيئت مديره شركت باشند،رعايت شرط مدرك تحصيلي طبق بند “ت”ماده 2آئين نامه تشخيص صلاحيت الزامي نيست.ذ2-3 ) تصوير واضح صفحه اول شناسنامه وكارت ملي(مديرعامل،اعضاءهيئت مديره،سهامداران)و(كاركنان امتيازآور).

توضيح: درصورت داشتن توضيحات، تصويرصفحه توضيخات شناسنامه نيزارائه شود.

2-4 ) تصويركارت اعلام وضعيت خدمت افراد ذكور(كه تاريخ فارغ التحصيلي آنها درطي سه سال اخيراست).

2-5 ) فرم 200 براي مديرعامل،اعضاءهيئت مديره ،سهامداران الزاما وكاركنان صرفا امتيازآور تكميل شود. درصورت نيازبه كسب

امتياز ازمدرك تحصيلي هرفرد، بايدتوسط خود شخص دررديف مربوط به نام خودامضاء شود.

تذكر: مديرعامل شركت بايد ازعدم استفاده از امتيازمدرك تحصيلي خود وسايرافرا د امتيازآور شركت در ديگرشركتها (پيمانكاري ويامشاوره وياطرح وساخت) اطمينان حاصل كرده و سپس فرم 200 را تكميل و مدارك تحصيلي افراد را ارائه نمايد.

3- فرم 300 ومدارك پيوست:

3-1 ) اصل گواهي سوابق بيمه حداقل سه سال اخير ، سهامداران وكاركناني كه امتيازمدرك تحصيلي آنها بايدمحاسبه شود.(درغيراين صورت امتيازي درنظرگرفته نمي شود).

3-2 ) اصل گواهي بيمه اعضاء هيئت مديره براي سوابق سالهايي كه درشركت متقاضي عضوهيئت مديره نبوده اند و در فرم 300 قيدشده است. (درغيراينصورت براي سالهاي مزبور امتيازي تعلق نمي گيرد).

3-3 ) تصويرحكم بازنشستگي كاركنان بازنشسته، بامشخص بودن تاريخ بازنشستگي(چنانچه فرد امتيازآور بازنشسته باشد).

3-4 ) اصل يا برابراصل تصويرقرارداد همكاري فرد بازنشسته با شركت متقاضي(حداقل سه سال اخير).

3-5 ) اصل ي ا برابراصل تصوير گواهي كار ،بخش دولتي براي افرادي كه درفرم 300 آنها،سوابق ذكرشده باشد (درغيراينصورت براي سالهاي مزبور امتيازي تعلق نمي گيرد).

3-6 ) سوابق كاري ارائه شده بايد مرتبط با رشته پيمانكاري مورد درخواست باشد.

3-7 ) اصل يا برابراصل تصوير آخرين فهرست بيمه شركت متقاضي كه نام سهامداران امتيازآور و كاركنان امتيازآور درآن قيدشده است.

4- فرم 400 ومدارك پيوست:

4-1 ) تصويرپيمانهاي حداقل 15 سال اخيرشركت كه درفرم 400 ذكرشده است.

4-2 ) تصويرآخرين صورت وضعيت تائيدشده كارفرما(ضميمه پيمان مربوطه).

4-3 ) تصويرآخرين تعديل تائيدشده كارفرما(ضميمه پيمان مربوطه).

4-4 ) تصويرآخرين مابه التفاوت تائيدشده كارفرما(ضميمه پيمان مربوطه).

4-5 ) تصويرابلاغ صورتجلسه تحويل (موقت يا دائمي)توسط كارفرمابراي پيمانهايي كه به اتمام رسيده باشد.(اختياري وجهت آزادسازي ظرفيت كاري شركت مي باشد).

5- فرم 500

گواهي تاييداطلاعات مالي پيمانكار(فرم شماره 76 سابق و اظهارنامه مالیاتی جدید)توسط سازمان امورمالياتي كشور، به پيوست تصوير آخرين اظهارنامه مالياتي تائيد شده شركت.

6-فرم 600

اين فرم تعهدآور درشروع بررسي پرونده بايد توسط صاحبان مجازامضاء اسنادتعهدآور،(طبق آخرين روزنامه رسمي)امضاء ومهر شود.

تذكر 1

شركتهاي نوع اول ( 100 %خصوصي)(بخش غيردولتي )، كه براي اولين بار تشخ يص صلاحيت مي شوند بعداز بررسي در انجمن صنفي مربوطه، چنانچه واجدشرايط احراز پايه 5 يا 4 ويا 3 باش ند پرونده كتبا به واحدتشخيص صلاحيت استانداري، استان محل ثبت شركت ارسال و اگر واجدشرايط پايه 1 ويا 2 باشند به واحدتشخيص صلاحيت معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري ارسال شده، تابررسي نهايي انجام واعلام پايه ميشود.

تذكر 2

تشخيص صلاحيت شركتهاي نوع دوم (شركتهاي 100 درصد دولتي )، براي همه پايه هاي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 پيمانكاري، فقط در واحدتشخيص صلاحيت معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري ، انجام مي شود و پرونده مستقيما توسط خودشركت دولتي بادرخواست كتبي به دفتر ارسال مي شود.

تذكر 3

شركتهايي كه از استانداري ها رتبه اخذنموده اند جهت ارتقاء ازپايه 5 يا 4 يا 3 به 2 یا1، لازم است درخواست به واحد تشخيص صلاحيت شده قبلي،(استاني كه شركت درآنجا پايه 5يا 4يا 3 دريافت كرده است) ارسال شود تا همان پرونده تكميل و توسط كارشناس تشخيص صلاحيت استانداري مربوطه بررسي و بامدارك مستندومستدل، درسيستم سامان اطلاعات وارد و امتيازبندي شده و بعداز احراز شرايط پايه 1 و یا 2 و كسب امتياز نهايي پايه 1 ويا 2 ،پرونده به همراه پرينت فرمهاي 100 و 200 و 300 و 400 و 500 و جدول نهايي امتيازرتبه بندي شركت به واحدتشخيص صلاحيت معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال گردد تا بررسي قطعي انجام ونتيجه اعلام شود.

تذكر 4

بهتر است مديرعامل شركت متقاضي، از كاركنان امتيازآور ، تعهدي مبني بر عدم استفاده از امتيازمدرك تحصيلي خود در شركتهاي ديگر پيمانكاري و مشاوره اي اخذ و نزدخود نگه دارد تا درصورت خلاف تعهد،مسئوليت با كاركنان امتيازآورباشد.

تذكر 5

 گواهينامه تشخيص صلاحيت تازماني كه تغييراتي درهيئت مديره ،سهامداران وكاركنان امتيازآورشركت نباشدحداكثرتا 4سال اعتبار دارد.

تذكر 6

رشته هاي تحصيلي غيرمرتبط بارشته پيمانكاري براي مقطع تحصيلي كارداني(فوق ديپلم)امتيازي كسب نميكند.

تذكر 7

مهراستفاده شده جهت فرمها ومدارك ارائه شده به واحدتشخيص صلاحيت ،بايدطبق مهرتائيدشده ومتناسب باآخرين تغييرات ثبتي شركت باشد.

تذكرمهم: درصورت خروج هريك از افراد امتيازآور ازفهرست بيمه شركت تشخيص صلاحيت شده ، موضوع بايد كتبا توسط شركت به دفتراعلام، تا بررسي مجدد تشخيص صلاحيت پيمانكاري با شرايط جديد انجام شود.

توصيه: انجمن هاي صنفي براي شركتهايي كه دريكي ازاستانداري ها داراي پرونده وتشخيص صلاحيت شده مي باشند ،ازتشكيل پرونده جديد ومجزا جهت ارتقا ء به پايه 1ويا 2 خودداري كنند و شركت بايدطبق تذكر 3 فوق الذكر درخواست ازاستانداري مربوطه نمايد.

قابل ذکر است شرکت پارسیس یک شرکت خصوصی میباشد.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت در کمترین زمان ممکن میباشد.

لطفا صرفا در صورت درخواست اخذ رتبه یک پیمانکاری و رتبه دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت با همکاران ما با شماره 26703035-(021) تماس بگیرید.با افتخار،همکاران ما پاسخگوی شما هستند.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و EPC در کمترین زمان ممکن میباشد.

دستورالعمل تکمیل پرسشنامه و مدارک مورد نیاز برای أخذ صلاحیت