در گام اول با زدن درخواست جديد، يك نسخه از اطلاعات پرونده الكترونيكي شركت كه منجر به صدور گواهينامه براي شركت شده است به صورت كامل در اختيار متقاضي قرار مي گيرد. در اين پرونده امكان ويرايش اطلاعات توسط شركت وجود دارد. لذا شركت متقاضي م يتواند فرد مورد نظر را از بخش سهامداران، اعضاي هيأت مديره و يا افراد امتيا زآور حذف و فرد جايگزين را معرفي نمايند. شركت متقاضي بعد از بروز رساني اطلاعات،صفحه اظهارنامه مالياتي را نيز تكميل كرده و درخواستش را براي مرجع تشخيص صلاحيت (معاونت و يا استانداري) ارسال مي كند. اطلاعات پرونده الكترونيكي در درخواست جديد، كپي آخرين اطلاعات شركت است كه منجر به صدور گواهينامه ساجات شده است، به جز اطلاعات مربوط به آخرين اظهارنامه مالياتي كه در هر درخواست بايد مجدد تكميل شود. در اين صورت فقط تغييرات ايجاد شده در تقاضا (پرونده جديد نسبت به پرونده قبلي) مورد بررسي قرار مي گيرد و مواردي كه قبلاً توسط كارشناس تأييد شده است، بصورت تأييد شده باقي مي ماند. قرار « صدور گواهينامه » پس از تأييد مراحل توسط كنترل كننده ها، وقتي تقاضاي دوم شركت جهت اخذ رتبه پیمانکاری در وضعيت گرفت فرد حذف شده خود به خود آزاد م يشود و شرك تهاي ديگر مي توانند اين فرد را با زدن دكمه جستجو، فراخواني و استفاده نمايند.بديهي است شركت هايي هم كه درخواست ارتقا و يا افزودن تخصص مشاور و يا رشته پيمانكاري دارند نيز مي توانند به همين منوال عمل نمايند. با اين تفاوت كه هر تغييري كه مي خواهند مي توانند در صفحه ثبت تقاضاي دوم اعمال نموده و بعد از تكميل قسم تهاي مربوط، پرونده را براي بررسي ارسال نمايند. در اين حالت نيز موارد تأييد شده پرونده قبلي به شرط عدم تغيير توسط متقاضي بصورت تأييد شده باقي مي ماند و فقط موارد جديد و تغيير داده شده بصورت بررسي نشده ظاهر ميشود.مجددا تاكيد ميشود كه ثبت درخواست جديد شرك تها زماني امكان پذير خواهد بود كه درخواست اول آنها بهمرحله صدور گواهيننامه رسيده باشد.هرگونه تغيير در اركان و سهام شركت و اطلاعات  متيازآوران (مديرعامل، هيات مديره و كاركنان امتيازآور)،بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه در سامانه ساجات ثبت و ارسال شود.كنترل ظرفيت و يا آزاد كردن ظرفيت اشغال شده شركت:در سامانه ساجات، كنترل ظرفيت بر اساس خود اظهاري و اعلام شركت ها صورت مي گيرد. به اين معني كه شركت هايي كه گواهينامه  صلاحيت از طريق سامانه ساجات دريافت كرده اند و پرونده آنها در وضعيت صدور گواهينامه است. موظفند نسبت به وارد نمودن اطلاعات قراردادهاي جديد و نيز تكميل اطلاعات قراردادهاي در دست اجراي خود بشرح زير اقدام نمايند. در صورتيكه كه شركت بر اساس روش زير اقدام به درج اطلاعات قراردادهاي جديد و در دست اجراي خود در مهلت تعيين شده ننمايد، امكان استفاده از امتياز اين قراردادها را براي هميشه از دست خواهد داد.در مورد قراردادهاي جديد، شركت موظف است، حداكثر ظرف 4 ماه پس از انعقاد قرارداد به سايت مراجعه كرده و در پرونده الكترونيكي خود، مشخصات و اطلاعات قرارداد جديد خود را وارد نمايد.

سامانه ساجات بگونه اي طراحي شده است كه امكان وارد نمودن قرارداد جديد در حالتي كه پرونده در وضعيت صدور گواهينامه باشد نيز فراهم است. لذا شركت ها مي توانند بسادگي به پرونده خود مراجعه و در بخش تجربه كاري اطلاعات قرارداد جديد را وارد نمايند. در اين حالت نيازي به درخواست جديد پرونده نيست و مستقيما بر روي پرونده اوليه قابل اعمال است.در مورد قراردادهاي در دست اجرا و معلق، شركت ها بمنظور آزا دسازي ظرفيت كاري خود موظفند،اطلاعات عملكرد مالي خود را پس از دريافت صورت وضعيت جديد در بخش تجربه كاري و در قسمت پروژه هاي انجام شده، مبلغ صورت وضعيت و تاريخ آن را بروز رساني نمايند، تا از مبلغ ظرفيت كار اشغال شده شركت كاسته شود. در صورتيكه مبلغ صورت وضعيت ثبت شده پيمان به 95 % مبلغ اوليه پيمان برسد، شركت مي تواند وضعيت پيمان را از حالت “در دست اجرا و يا معلق ” به “گذشته ” تبديل نمايد.با اين اقدام از تعداد كار اشغال شده شركت كاسته مي شود. بعبارت ديگر به تعداد كار آزاد شركت يك كار اضافه مي شود. تبديل وضعيت قرارداد پيش از اين شرايط (درج صورت وضعيت به اندازه حداقل 95 % مبلغ پيمان) فقط از حالت “در دست اجرا و يا معلق” به وضعيت “خاتمه يافته” ميسر است. (توضيح اينكه: در صورتيكه قرارداد بدلائلي پيش از موعد مقرر و رسيدن به 95 % مبلغ اوليه، خاتمه يابد، شركت مي تواند بمنظور آزاد سازي ظرفيت كاري خود، وضعيت قرارداد را به حالت”خاتمه يافته ” تغيير دهد).در هر دو صورت پس از تغيير وضعيت قرارداد، امكان اصلاح و تغيير در اطلاعات وارد شده از شركت سلب مي گردد.مستندات اطلاعات وارد شده در تشخيص صلاحيت دوره بعد، از متقاضي دريافت و بررسي خواهد شد. در صورت مغايرت مستندات با اطلاعات وارد شده در پرونده شركت، امتياز آن قرارداد براي شركت لحاظ نخواهد شد.

قابل ذکر است شرکت پارسیس یک شرکت خصوصی میباشد.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت در کمترین زمان ممکن میباشد.

لطفا صرفا در صورت درخواست اخذ رتبه یک پیمانکاری و رتبه دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت با همکاران ما با شماره 26703035-(021) تماس بگیرید.با افتخار،همکاران ما پاسخگوی شما هستند.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و EPC در کمترین زمان ممکن میباشد.

دانلود راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه پیمانکار PDF