• چنانچه در فرآیند تشخیص صلاحیت یک شرکت مشاور مشخص شود که یکی از سهامداران حقیقی یا حقوقی آن شرکت “که دارای ۳۳ % سهام یا بیشتر از ۳۳ % سهام می باشد”، در شرکت دیگری نیز دارای همین وضعیت باشد و یا اینکه دارای هیأت مدیره مشترک با آن شرکت (مشاور و پیمانکار) باشد، باید در گواهینامه صلاحیت آن شرکت بگونه ای”دقیق و مشخص” جمله زیر قید شود :

“این شرکت با شرکت….. هیات مدیره/سهامدار مشترک دارد”

• بمنظور تعیین نوع شرکت مشاور، باید حداقل ۵۱ درصد سهام آن شرکت با نام بوده و مشخصات سهامداران ارائه شود.

• اگر موسسه یا شرکتی (باستثنای دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی)در شرکت متقاضی تشخیص صلاحیت سهام ممتاز داشته باشد باید در گواهینامه صادره جمله زیر درج گردد:

“موسسه/شرکت ………در این شرکت سهام ممتاز دارد”

• هنگام تکمیل بخش سهامداری در سیستم ساجات جهت اخذ رتبه مشاور ضروری است کلیه سهامداران حقوقی(اعم از خصوصی و غیر خصوصی) معرفی گردند؛سهامداران حقوقی غیرخصوصی از طریق لیستی که در ساجات پیش بینی شده است قابل انتخاب و معرفی هستند کلیه سهامداران حقوقی خصوصی ملزم به ثبت نام در ساجات میباشند تا قابل شناسائی بوده و امکان معرفی آنان بعنوان سهامدار حقوقی برای متقاضی فراهم گردد.

• سهامداران حقوقی خصوصی با شرایط زیر علاوه بر ثبت نام ملزم هستند که پرونده الکترونیکی سهامداری را نیز تکمیل نمایند :

سهامداران حقوقی خصوصی که در هیات مدیره نماینده دارند.

سهامداران حقوقی خصوصی که ده درصد یا بیشتر سهام دارند.

چنانچه مجموع سهامداران حقوقی بیش از ۵۰ درصد باشند، ورود اطلاعات سهامداران حقوقی (حتی سهامدارانی با سهام کمتر از ۱۰ درصد) تا تعیین نوع مالکیت شرکت(تعیین تکلیف بیش از ۵۰ درصد سهام) الزامی است.در خصوص سهامداران حقوقی خارجی، ثبت نام در ساجات و تشکیل پرونده الکترونیکی سهامداری ضروری است.لیکن در پرونده الکترونیکی الصاق تصویر مدرک شناسایی شرکت خارجی در محل سایر پیوستهای شرکت کفایت میکند و نیاز به الصاق مدارک پرسنل افراد خارجی در قسمت پیوست افراد نیست.در مورد شرکتهایی که تعداد سهامداران حقیقی جزء (سهامداران زیر ۵درصد سهم) آنها زیاد باشد، درج اطلاعات سهامداری کلیه سهامداران جزء ضرورت ندارد. مشخصات یک نفر از سهامداران بعنوان نماینده سایر سهامداران جزء در سیستم درج گردد و در بخش تعداد سهام فرد یاد شده، مجموع سهام سهامداران جزء وارد گردد و مستندات لیست سهامداران جزء در پیوست الصاق گردد.

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره جهت اخذ رتبه شرکت ، با همکاران ما با شماره 26703035-(021) تماس بگیرید.با افتخار،همکاران ما بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

دانلود وحدت رویه تشخیص صلاحیت مشاوران PDF