1-در صورتيكه شركت پيمانكار، كار شاخص خود را در يك زيررشته يا چند كار شاخص را در يررشته يك رشته پيمانكاري انجام داده باشد، مي تواند در آن رشته و در آن زير رشته يا زيررشته ها تشخيص صلاحيت شود و چنانچه كارهاي ديگري (غير از كار شاخص) در زيررشته ديگري نيز انجام داده باشد، در ذيل گواهينامه شركت هايي كه داراي زيررشته م يباشند متن زير درج گردد:

“اين شركت مجاز است در زيررشته هاي ديگر رشته ……….. با پايه هاي پايين تر فعاليت كند”.

توضيح: با توجه به لزوم انجام كار شاخص در هر زيررشته جهت اخذ رتبه شرکت ، تشخيص صلاحيت در زيررشته ها صرفاً در حد پايه هاي 1 و 2 و 3 امكان پذير مي باشد (پايه هاي 4 و 5 زيررشته ندارند ).گواهينامه هاي قبلي كه زيررشته ندارند براي كل آن رشته (تمام زيررشته ها) اعتبار دارد.

2-در صورتيكه تجربه كاري يك شركت در رشته راه و ترابري در زمينه هاي فعاليت اصلي آن شركت در زمينه رشته ديگري باشد. اين موضوع بايد در گواهينامه آن شركت قيد گردد.

“پايه … رشته راه و ترابري اين شركت در زمينه فعالي تهاي مربوط به رشته …… است.”

بعنوان مثال اگر تجربه كاري يك شركت در زمينه راه هاي دسترسي پروژ ههاي نفت و گاز باشد و بخاطر حجم كار شرايط پايه 2 راه و ترابري را اخذ نمايد، جمله زير در گواهينامه اش درج شود.

“پايه 2 رشته راه و ترابري اين شركت در زمينه فعاليت هاي مربوط به رشته نفت وگاز است”.

3-شركت هايي كه صرفا تجربه كاري در تجهيزات هيدرومكانيك سد دارند، به تعداد كار مجاز آنها بدون تغيير در سقف مبلغ ظرفيت ريالي 3 كار اضافه ميشود. در اين گونه موارد علاوه بر درج تعداد كار مجاز ( بعنوان نمونه براي پايه 3 رشته تاسيسات و تجهيزات تعداد 6 كارمجاز ) در گواهينامه شركت براي اطلاع كارفرمايان جمله زير درج ميگردد.در ارجاع كار تجهيزات هيدرو مكانيك سد ، به تعداد كار آزاد اين شركت در سايت تعداد 3 كار آزاد اضافه شود.

4-صرفا اعطاي همزمان سه پايه 5 در رشته هاي “ساختمان و ابنيه”، “تاسيسات و تجهيزات” و “مرمت آثار باستاني” مجاز مي باشد.

قابل ذکر است شرکت پارسیس یک شرکت خصوصی میباشد.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت در کمترین زمان ممکن میباشد.

لطفا صرفا در صورت درخواست اخذ رتبه یک پیمانکاری و رتبه دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت با همکاران ما با شماره 26703035-(021) تماس بگیرید.با افتخار،همکاران ما پاسخگوی شما هستند.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و EPC در کمترین زمان ممکن میباشد.