تمدید گواهینامه صلاحیت حداکثر تا ۲ سال برای پیمانکارانی صادرمی شود ،که دارای گواهینامه مذکور بوده اند و هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقی، نوع فعالیت و توان فنی و مالی شرکت شده باشد، نداشته باشد.

شرایط برای تمدید رتبه پیمانکارانی که اخذ رتبه EPC را قبلا انجام داده اند:

صرفاً یک سری تغییرات شکلی در شرکت ایجاد شده باشد؛ نظیر : نام شرکت، محل شرکت، سهامی عام یا خاص بودن شرکت و موضوع شرکت (بگونه ای که نوع صلاحیت مندرج در گواهینامه را مخدوش ننموده باشد).تغییرات در اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به شرطی که عضو گروه مدیریت طرح و ساخت نبوده باشند و شرط ردیف ۳  ماده ۹ آیین نامه مربوط را مخدوش ننماید؛ بعبارتی تغییر در اعضاء هیأت مدیره صرفاً مشمول حداقل اعضا شده باشد.(بیش از نصف یا۵۰ % اعضای هیئت مدیره تغییر نکرده باشد)تغییرات چرخشی در هیئت مدیره بلامانع است.برای شرکتهایی که به موجب ردیف ۳ بند پ ماده ۹ آیین نامه تشخیص صلاحیت شده اند جایگزینی افراد هیئت مدیره در یکی از شرایط ذیل امکانپذیر است:

1-فرد جایگزین در هیئت مدیره دارای سوابق تجربی مشابه همان فعالیت در هیئت مدیره شرکت دیگر باشد.

2-فرد جایگزین دارای حداقل تجربه اجرای دو پروژه صنعتی مربوط و یا مشارکت در نیمی از آن باشد.

3-تایید فرم مشارکت نامه تضامنی به تاریخ روز الزامی است.

4-تغییر در سهامداران و میزان سهام آنها بگونه ای که شرط اکثریت سهام و مالکیت شرک ت های رتبه بندی شده در مشارکت ثبتی را حفظ نموده باشد.

5-صلاحیت و رتبه بندی شرکت اصلی و شرکتهای همکار “در مشارکت ها” و یا شرکت سهامدار حقوقی دارای صلاحیت دچار تنزل نشده باشد و یا بدینوسیله نوع فعالیت آنها دچار تغییر نشده باشد.

6-رتبه بندی شرکت های سهامدار دارای صلاحیت “در مشارکت ثبتی ” و یا صلاحیت شرکت اصلی و هسته آن دچار تنزل نشده باشد.در صورت مشترک بودن عضو هیئت مدیره، در ذیل نامه تمدید گواهی نامه، نام شرکت و یا شرکتها ذکر شوند.

قابل ذکر است شرکت پارسیس یک شرکت خصوصی میباشد.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت در کمترین زمان ممکن میباشد.

لطفا صرفا در صورت درخواست اخذ رتبه یک پیمانکاری و رتبه دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت با همکاران ما با شماره 26703035-(021) تماس بگیرید.با افتخار،همکاران ما پاسخگوی شما هستند.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و EPC در کمترین زمان ممکن میباشد.

تمدید و ارتقا رتبه EPC