گروه همکاری طرح و ساخت ، متشکل از مشارکت مدنی دو یا چند شرکت ایرانی که دارای حداقل یک واحد خدمات مشاوره ویک واحد پیمانکاری موضوع بندهای “الف” و”ب” برای تقاضای گواهی صلاحیت در رشته مربوط که دارای موافقت نامه مشارکت مدنی می باشند.در جهت اخذ رتبه EPC درصورتیکه شرکت خارجی بعنوان همکاردرگروه مشارکت وجودداشته باشدسهم شرکت خارجی نبایدبیش از ۴۹ درصدباشد.در پروژه های خاص که پیمانکارطرح وساخت متناسب با آن وجود ندارد با درخواست کارفرما تقاضای مشارکتهای مدنی ایرانی و یا ایرانی خارجی برای صدور گواهی صلاحیت، بصورت موردی رسیدگی خواهدشد.شرکت های ایرانی که به منظور انجام پیمانکاری طرح و ساخت تشکیل شده باشد و مدیران آن تجربه اجرای حداقل یک پروژه صنعتی مرتبط رابصورت کامل داشته ویاشرکت متقاضی دراجرای بیش ازنیمی ازیک پروژه مرتبط مشارکت داشته باشد ولی گواهی صلاحیت مشاوره و یا پیمانکاری را نداشته باشند (با معرفی یک شرکت مشاوره ویک شرکت پیمانکاری بعنوان همکارمطابق جدول شماره ۱و ۲ آیین نامه)

 منظور از مدیران حداقل دو مدیر سهامدار که عضو هیأت مدیره بوده که در پروژه صنعتی اجرا شده با مدرک تحصیلی مهندسی درجایگاه کارفرمایامشاور یا پیمانکار سمت اجرایی یا مهندسی یا تدارکاتی داشته باشد.چنانچه هریک از انواع متقاضیان خود موفق به اجرای دو پروژه طرح وساخت در رشته مربوط باکیفیت مطلوب شده باشد پس از تایید کارگروه تایید صلاحیت نیاز به معرفی شرکتهای همکارندارند.شرکتهای همکار حداکثر در دو شرکت می توانند بعنوان همکار معرفی شوند.شرکتهای خارجی ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ایران نمی توانند متقاضی برای گواهی صلاحیت باشند.اما بعنوان شرکت همکار حداکثر در دو موردمجاز می باشند.

قابل ذکر است شرکت پارسیس یک شرکت خصوصی میباشد.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت در کمترین زمان ممکن میباشد.

لطفا صرفا در صورت درخواست اخذ رتبه یک پیمانکاری و رتبه دو پیمانکاری و رتبه EPC یا رتبه طرح و ساخت با همکاران ما با شماره 26703035-(021) تماس بگیرید.با افتخار،همکاران ما پاسخگوی شما هستند.تخصص ما اخذ رتبه یک و دو پیمانکاری و EPC در کمترین زمان ممکن میباشد.

دانلود آیین نامه شرکتهای EPC